ANKIETA

W celu dokonania rzetelnej oceny Zespół ds. Logo HR Excellence in Research zadecydował o konieczności przeprowadzenia badania ankietowego w zakresie spójności funkcjonowania Uczelni z poszczególnymi zapisami „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”, poprzez skierowanie do wszystkich pracowników nauki anonimowej ankiety, a także doktorantów.

Badanie ankietowe zostało udostępnione na stronie internetowej, pod adresem:

 

https://frkat.sum.edu.pl/ankieta-europejska-karta-naukowca-2Treść pytań została zredagowana w taki sposób, by w przypadku stwierdzenia niezgodności działań Uczelni z zasadami Karty i Kodeksu, respondenci mieli możliwość zaproponowania zmian w tym koniecznych do podjęcia kroków.

Pytania ankietowe sformułowano w oparciu o każdą z 40 zasad określonych w Europejskiej Karcie Naukowca oraz dodatkowo załączono 4 pytania otwarte pozwalające na wyrażenie opinii w aspekcie zgodności zasad i praktyk realizowanych w SUM z każdym z czterech obszarów Karty i Kodeksu.

W wyniku zastosowanej metody ankietowej uzyskano odpowiedzi od 392 respondentów, w tym 129 doktorantów (D), 47 młodych naukowców (MN) oraz 216 pracowników naukowych (N).